Kasutustingimused


Registreerudes Talika MEAT online tellimuste süsteemi kasutajaks, kinnitate, et olete tutvunud käesolevate kasutustingimustega, nõustute tingimustega ning kohustute tingimusi täitma alljärgnevas:

1. Tingimuste ulatus, definitsioonid ja tõlgendamine

1.1. Tingimused kehtivad kõikide Talika MEAT online tellimuste süsteemi (edaspidi internetikeskkond) kasutajate (edaspidi klient) ja Talika MEAT OÜ (edaspidi Talika MEAT) vahel Talika MEAT online tellimuste süsteemis olevate teenuste kasutamise kohta.

1.2. Tingimustes nimetatud teenuste all mõeldakse kliendile võimaluse andmist Talika MEAT toodete tellimiseks internetikeskkonna vahendusel.

1.3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad kliendi ja Talika MEAT vahelisi suhteid teenuse juures olevad Talika MEAT poolt müügilepingus kehtestatud tingimused ja hea tava.

1.4. Talika MEAT pakub internetikeskkonnas toodete tellimise võimalust, vastutab toodete kättesaadavuse ja kvaliteedi eest.

2. Teenuse üldtingimused ja teenusepakkuja õigused ja kohustused

2.1. Talika MEAT pakub klientidele välja internetikeskkonna, kus kliendid võivad saada ülevaate pakutavatest toodetest ja hindadest, koostada ja esitada tellimused Talika MEAT-le.

2.2. Kliendid sõlmivad müügilepingut Talika MEAT OÜ-ga, kes vastutab informatsiooni õigsuse, kauba olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi eest.

2.4. Tellimuse saamisel, kinnitab Talika MEAT tellimuse täitmist e-posti või telefoni teel. Tellimuse koopia saadetakse kliendile e-postiga.

2.5. Talika MEAT internetikeskkonnas tellimusi ei säilitata.

2.6. Talika MEAT poolt pakutava kauba eest tasumine toimub vastavalt müügilepingu tingimustele.

2.7. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kliendi ja teenuseosutaja vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt määratud elektronpostiaadressidel.

2.8. Kui Talika MEAT kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse vääralt, võib ta vajaduse korral katkestada tellimuse täitmist või eemaldada kliendi süsteemist.

2.9. Talika MEAT internetikeskkond www.talika.ee on avatud iga päev – 24/7.

2.10. Talika MEAT on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama kliendi internetikeskkonna kasutamisõigust, sh sulgema kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kliendiks registreeruda juhul, kui klient:

2.10.1. Rikub tingimusi või tingimustest tulenevaid kliendi kohustusi;

2.10.2. On esitanud Talika MEAT internetikeskkonna kliendiks registreerumisel või selle kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

2.11. Talika MEAT-l on igal ajal õigustatud jälgima internetikeskkonnas toimuvat tegevust. Talika MEAT võib teostada uurimusi kõigi kahtluste korral tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

2.12. Talika MEAT on igal ajal õigustatud eemaldama internetikeskkonnast kliendi kui klient on käitunud vastuolus tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.

2.13. Talika MEAT on igal ajal õigustatud tegema internetikeskkonna parema kasutamise huvides internetikeskkonna piires andmete ümberpaigutusi.

2.14. Talika MEAT-l on õigus saata kliendile personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi.

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Klient kohustub esitama internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid andmeid;

3.2. Mitte kasutama internetikeskkonda ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks;

3.3. Hoidma Talika MEAT internetikeskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;

3.4. Koheselt informeerima Talika MEAT-i kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel esitatutega;

3.5. Koheselt informeerima Talika MEAT internetikeskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

3.6. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega internetikeskkonnas, et ta:

3.6.1. On isik, kellel on õigus teha internetikeskkonnas võimaldatud tehinguid;

3.6.2. Täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;

4. Andmete töötlemine

4.1. Talika MEAT kogub ja salvestab registreerumisel või muu internetikeskkonna tegevuse tulemusena saadud andmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

4.2. Talika MEAT kasutab andmeid teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

4.3. Talika MEAT ei anna andmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud tingimustes sätestatud juhtudel.

4.4. Talika MEAT-l on õigus kasutada andmeid ise ja anda neid üle Talika MEAT poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.

5. Tingimuste muutmine

5.1. Talika MEAT-l on igal ajal õigustatud internetikeskkonna ja teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama ette teatamata, seetõttu on soovitatav külastada käesolevat lehte teatud aja tagant, et kasutustingimused üle vaadata.

5.2. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetikeskkonnas.

5.3. Klient kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega tingimustes teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

6. Lõppsätted

6.1. Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kliendi ja teenuseosutaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

6.2. Lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad klient ja teenusepakkuja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.